آيين نامه آموزشي دانشجوی مهمان

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان

وب سایت معاونت آموزشی

دانشجوی مهمان

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

ماده 49:

در مواردي كه دانشجو به طور موقت ، ناگزير به تغيير محل تحصيل خود باشد ، مي تواند با موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد ، به عنوان دانشجوي مهمان ، به طور موقت ،براي مدت معين ، محل تحصيل خود را تغيير دهد.

ماده 50:

مهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه ، مشروط به اين است كه، دانشجو حداقل يك نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.

ماده 51:

معمن شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس به صورت تك درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

ماده 52:

هردانشجو در هر رشته مي تواند حداكثر يك نيمسال در دوره كارداني،  يا دو نيمسال در دوره كارشناسي ، در يك دانشگاه ، به طور تمام وقت ، به صورت مهمان تحصيل كند . در هر حال نبايد تعداد دروسي را كه دانشجو به صورت مهمان (چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تكدرس) در يك يا چند دانشگاه گذرانده است، از 40 درصد كل واحدهاي دوره تجاوز كند.

تبصره:

انتخاب واحد دانشجو ، چه به صورت تكدرس و چه به صورت تمام وقت ، بايد با اطلاع گروه آموزشي دانشگه مبدأ و طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد.

ماده 53:

واحدهايي را كه دانشجوي مهمان در يك دانشگاه مي گذراند، عينا در كارنامه او در دانشگاه مبداءثبت مي شود . و نمرات آنها در محاسبات ميانگين نيمسال و ميانگين كل او منظور خواهد شد.

ماده 54:

مدرك  فراغت از تحصيل دانشجوي مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر ميشود.